Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ

VIMRON s. r. o., so sídlom Kopčianska 35, 851 01 Bratislava, IČO: 44 817 134, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59411/B.

Naša spoločnosť, vedomá si významu ochrany Vašich osobných údajov, tieto spracováva a uchováva iba zo zákonných dôvodov a na základe oprávneného záujmu. Venujeme zvýšenú pozornosť ochrane Vašich osobných údajov, ktoré získavame priamo od Vás alebo od tretích osôb v rámci výkonu našej podnikateľskej činnosti.

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na návštevníkov webových stránok našej spoločnosti a elektronického obchodu prevádzkovaného našou spoločnosťou (ďalej len “eshop”) ako aj na využívanie našich produktov a služieb prostredníctvom platformy našej spoločnosti, ktorá je určená na správu našich produktov a monitoring (ďalej len “platforma”).

Aké osobné údaje spracovávame

Pre účely obchodných vzťahov medzi Vami a našou spoločnosťou sú Vaše osobné údaje získavané primárne priamo od Vás v rámci zmluvných vzťahov s našou spoločnosťou. Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané v rozsahu : meno a priezvisko, adresa trvalého / prechodného pobytu, číslo bankového účtu, telefónne číslo, emailová adresa a záznamy z logov nášho automatizovaného informačného systému, ktorý ako náš zákazník využívate. V prípade ak ste fyzická osoba – podnikateľ alebo konáte za právnickú osobu spracovávame a uchovávame taktiež obchodné meno, resp. názov, sídlo, prípadne miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH ak bolo pridelené a emailovú adresu. Tieto osobné údaje spracovávame a uchovávame aj v prípade záujemcov o produkty a služby našej spoločnosti za predpokladu, že bol z ich strany udelený súhlas so spracovaním osobných údajov.

V prípade ak využívate služby našej spoločnosti aj za účelom monitorovania Vášho majetku, chceme Vás ubezpečiť, že údaje o Vašom majetku sú v anonymizovanej podobe, tak aby nebolo možné určiť jeho typ / druh, geografickú polohu, vlastníka a/alebo osobu, ktorá zariadenie používa; k týmto informáciám máte prístup len vy a vami určené osoby. V niektorých prípadoch, najmä z dôvodu servisného zásahu, a po udelení súhlasu z Vašej strany môžu byť tieto údaje sprístupnené našej spoločnosti, ktorá ich však následne nespracováva.

Ak si zakúpite produkt, vytvoríte si účet pre využívanie služieb poskytovaných našou spoločnosťou a aktivujete si ho prostredníctvom našich služieb, zakúpite si predplatné na využívanie služieb, aktualizujete si zariadenie, pripojíte sa k našim službám či nás kontaktujete, zúčastníte sa prieskumu alebo akýmkoľvek spôsobom kontaktujete našu spoločnosť, môže zhromažďovať z týchto kanálov široký rozsah informácii ako napríklad :

 • Informácie o účte, vrátane mena, priezviska, e-mailovej adresy, podrobností o účte vrátane zaregistrovaných zariadení, vytvorené podúčty a ich profi ly (ak je vám táto funkcionalita sprístupnená), stavu účtu, prípadne podúčtov, verzie firmvéru a stave účtu, typ a verzia prehliadača, cez ktorý pristupujete k službe. Ak si vytvoríte podúčty a iné profily, ktoré sú odvodené od vášho hlavného účtu naša spoločnosť nemá k týmto údajom prístup, okrem ich celkového počtu a typu účtu.

 • Informácie o zariadení, teda údaje podľa ktorých je možné identifikovať zariadenie, ako napríklad sériové číslo vášho zariadenia, stav pripojenia do telekomunikačnej siete a sile signálu; iné údaje o stave zariadenia, ktoré sú potrebné pre riadny chod zariadenia. Informácie o majiteľovi / užívateľovi a polohe zariadenia však nevieme bez vášho súhlasu získať.

 • Kontaktné údaje, ako meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo alebo iné údaje na základe ktorých sa môžeme s Vami kontaktovať.

 • Platobné údaje, uchovávame len v rozsahu Vašej fakturačnej adresy, prípadne Vášho bankového účtu (napríklad pri vrátení platby). Všetky platby sú uskutočňované prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Stripe, Inc. Zásady ochrany osobných údajov nájdete na https:/stripe.com/en-sk/privacy . Informácie ako číslo Vašej platobnej karty, dátum platnosti karty, CVC číslo platobnej karty nezhromažďujeme ani neuchovávame. Z uvedených dôvodov naša spoločnosť ani nebude od Vás tieto údaje žiadať, vynímajúc platby ktoré uskutočníte prostredníctvom platobnej brány.

 • Informácie o transakciách, údaje o nákupoch zariadení a služieb našej spoločnosti alebo o transakciách spracovaných našou spoločnosťou vo vzťahu k vám.

 • Údaje o používaní, údaje o vašej aktivite v súvislosti s využívaním našich zariadení a služieb, informácie o interakcii so zariadením, údaje o zlyhaní, prevádzkové údaje zariadení a diagnostické údaje; iné údaje o používaní. Tieto údaje sú však v anonymizovanej podobe a nie je možné bez vášho súhlasu identifikovať údaje o majiteľovi / užívateľovi a polohe zariadenia.

 • Informácie o polohe, údaje o polohe zariadení, ku ktorým má naša spoločnosť prístup len na základe Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu (tieto údaje sú chránené vami zvoleným heslom). Prístup k informáciám o polohe môže naša spoločnosť požadovať napríklad v prípade servisného zásahu, kontroly riadnej prevádzky zariadenia a podobne.

Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od vás

Naša spoločnosť nezískava osobné údaje dotknutých osôb od tretích osôb, v niektorých prípadoch sa však môže stať, že kontakt na Vás získame od tretej osoby (napríklad od predajcu našich zariadení a/ alebo služieb) a následne Vás budeme kontaktovať. V takomto prípade máme za to, že Vás súhlas s poskytnutím Vašich osobných údajov našej spoločnosti bol tretej osobe udelený. Uvedený predpoklad platí až do preukázania opaku (napr. Vaším výslovným vyhlásením, že ste súhlas neudelili a nesúhlasíte, aby naša spoločnosť ďalej spracovávala Vaše osobné údaje). Ak niekto predá a/alebo poskytne Vaše osobné údaje nám, musí Vás o tom vopred informovať.

Ďalšie spracovávanie osobných údajov a ich prenos do tretích krajín

Naša spoločnosť ďalej Vaše osobné údaje nespracováva a ani ich neposkytuje tretím stranám, vynímajúc orgány verejnej moci na účely kontroly a taktiež neuskutočňuje prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. Napríklad ak splnomocníte dotyčnú osobu, aby konala v mene Vás alebo Vašej spoločnosti a našej spoločnosti doručíte takéto splnomocnenie.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky a/alebo elektronického obchodu našej spoločnosti môžeme o Vás zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka a správaní sa na webovej stránke a/alebo internetovom obchode vrátane Vašich interakcií, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý produkt je Vám zobrazený. Tieto informácie sú z dôvodu zachovania Vášho súkromia anonymizované, a nedokážeme ich priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe. V prípade ak na naše webové stránky a/alebo

internetový obchod pristupujete cez webový prehliadač v ktorom ste prihlásený cez Vašu emailovú adresu a nezmeníte nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré sú plne vo Vašej dispozícii, môžu byť tieto údaje so strany našej spoločnosti využité po potreby priameho marketingu našej spoločnosti. Takto udelený súhlas môžete kedykoľvek zmeniť, prípadne odvolať udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (napr. operačný systém mobilného telefónu, IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku a podobne).

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

Čo je súbor cookie?

Súbor Cookie je malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením webovej stránky a v prípade ak sú cookies povolené vo webovom prehliadači server ich uloží do Vášho počítača. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané, slúžia na rozlíšenie jednotlivých návštevníkov a ukladajú sa do nich užívateľské predvoľby, ako napríklad rozlíšenie stránky, typ a verzia prehliadača, nastavenie jazyka a podobne.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

V prípade využívania elektronického obchodu sa súbory Cookies využívajú na ukladanie osobných údajov, pri registrácii ako sú meno a priezvisko, adresa, obsah nákupného košíka a podobne.

Okrem vyššie uvedených prípadov pomáhajú našej spoločnosti identifikovať prípadné chyby.

K čomu sa cookies používajú?

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášej webovej stránky, nášho internetového obchodu a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies:

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by sme nemohli prevádzkovať náš elektronický obchod.

Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli odznova nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Tieto cookies niesú nevyhnutné, uľahčia Vám ale návštevu nášho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť naše webové stránky a internetový obchod. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácií už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe.

Poznatky z týchto cookies môžeme používať aj na reklamné účely, kedy Vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k Vám považujeme za relevantnú.

Ako môžete ovplyvniť, ktoré z vašich cookies budeme spracovávať

Ak si neželáte aby naša spoločnosť používala súbory cookies poskytujeme Vám možnosť zakázať ich používanie, pri návšteve našej webovej stránke a/alebo nášho elektronického obchodu.

Obmedziť alebo zakázať používanie cookies môžete priamo aj vo Vašom webovom prehliadači. Postup ako tak učiniť pre niektoré používané webové prehliadače je nasledovný :

 • webový prehliadač Safari, v nastaveniach ochrany súkromia vyberte položku Blokovať všetky cookies,

 • webový prehliadač Egde, v nastaveniach vyberte možnosť Nástroje, následne položku Možnosti siete internet, vyberte kartu Ochrana osobných údajov a v časti nastavenia vyberte položku Rozšírené a vyberte možnosť Blokovať cookies,

 • webový prehliadač Chrome, v nastaveniach Ochrany súkromia a bezpečnosti vyberte položku Súbory cookie a ďalšie dáta webov, následne si vyberte z ponúkaných možností,

 • webový prehliadač Firefox, v nastaveniach vyberte položku Možnosti, následne prejdite na panel Súkromie, nastavte Uchovávanie histórie na Použiť vlastné nastavenia a zrušte zaškrtnutie poľa Povoliť serverom nastavovať cookies,

 • webový prehliadač Opera, v nastaveniach vyberte položku Súkromie a bezpečnosť, následne prejdite na sekciu Cookies a vyberte možnosť Blokovať cookies.

Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Verzie pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

Nákup produktov a služieb: Vaše osobné údaje spracovávame za účelom vybavenia Vašej objednávky. V prípade akéhokoľvek problému v rámci Vašej objednávky Vás následne môžeme kontaktovať.

Starostlivosť o zákazníkov: v záujme Vašej spokojnosti spracovávame Vaše osobné údaje, keď sa na nás obrátite s akoukoľvek požiadavkou spojenou s našou webovou stránkou, elektronickým obchodom, zariadením alebo službou.

Užívateľský účet: osobné údaje, ktoré uvediete vo svojom užívateľskom profile, Vám sprístupnia niektoré z užitočných funkcií (napr. telefónne číslo alebo emailovú adresu cez ktoré Vás môžeme informovať o podstatných skutočnostiach spojených z využívaním našich služieb, alebo zariadení). Niektoré funkcie bez uvedenia Vašich osobných údajov by Vám inak nemohli byť sprístupnené. Vami uvedené osobné údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť a to zadaním požiadavky na ich zmenu našej spoločnosti (kontakty sú uvedené na konci týchto politík).

Marketing: Za účelom marketingu a propagácie našich produktov a služieb využívane nasledovné komunikačné kanály aj prostredníctvom ktorých ste nám mohli poskytnúť vaše osobné údaje.

 • E-marketing, emailové ponuky našej spoločnosti sú vám zasielané na základe vami udeleného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (odhlásiť sa z prijímania zasielaných ponúk). V prípade ak máte zriadených viacero účtov, prípadne podúčtov na ktoré prijímate emailové ponuky našej spoločnosti je potrebné, aby ste z každého účtu vykonali ohlásenie z prijímania ponúk, nakoľko z dôvodu technických limitov nie je možné ohlásenie vykonať hromadne naraz.

 • Facebook, používame na cielenie našich personalizovaných marketingových ponúk, zlepšenie cielenia a zobrazovania relevantných ponúk. V rámci sociálnej siete využívame funkcie Facebook Leads Ads, Facebook Customer Audience. Naša spoločnosť nemôže ovplyvniť a ani zaručiť ochranu, spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland. Pravidlá ochrany a využitia osobných údajov nájdete na https:/www.facebook.com/privacy/explanation .

 • Linkedin, používame na cielenie našich personalizovaných marketingových ponúk, zlepšenie cielenia a zobrazovania relevantných ponúk. Naša spoločnosť nemôže ovplyvniť a ani zaručiť ochranu, spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi spoločnosťou LinkedIn Corporation alebo LinkedIn Ireland. Pravidlá ochrany a využitia osobných údajov nájdete na https:// www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy .

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše osobné údaje spracovávame zároveň z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, neuhradenej pohľadávky z Vašej strany). Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať aj na účely dodržiavania platných zákonov v príslušnom štáte, prípadne v rámci platných a záväzných pravidiel Európskej únie, ďalej za účelom kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci (napr. daňové kontroly), plnenie požiadaviek štátnej správy a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych základoch

Plnenie a uzavretie zmluvy: Poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné k tomu, aby smes Vami mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom produktov a služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Uzavretím zmluvy medzi našou spoločnosťou a Vami (napr. zakúpením zariadenia alebo služby), spracovávame Vaše osobné údaje za účelom riadneho doručenia zakúpeného produktu, prípadne riadneho poskytnutia zakúpenej služby. Na tomto právnom základe teda spracovávame predovšetkým Vaše fakturačné a doručovacie údaje. Právnym základom sú zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné z Vašej strany, avšak bez nich nie je možné, aby ste si zakúpili produkty a/alebo služby našej spoločnosti.

Oprávnené záujmy: Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky v našich informačných systémoch a cookies.

Sprístupňovanie osobných údajov tretím subjektom: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám (ktoré sú rozdielne od štátnych orgánov verejnej moci) len v prípade, ak je to nevyhnutné na splnenie záväzku našej spoločnosti voči Vám. Tieto údaje sú tretím stranám poskytované len na základe zmluvnej dohody s našou spoločnosťou a to v súvislosti napríklad s doručením Vami objednaného produktu. V súvislosti z dodržaním našich zmluvných prípadne zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii prijímateľov (napr. spoločnosť zabezpečujúca účtovnícke služby, poskytovatelia dátových úložísk a softvérových aplikácií, a podobne). S týmito subjektami uzatvárame písomné zmluvy, v ktorých je zakotvená ich povinnosť chrániť vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou najmodernejších technológií a takisto sme prijali a udržiavame rôzne administratívne, technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

Vaše osobné údaje môžu byť z našej strany zdieľané aj s orgánmi verejnej moci na základe zákonov, a to napríklad s daňovými úradmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, úradmi sociálneho zabezpečenia a podobne.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas.

Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracovávame. Stanovená doba uchovávania údajov na príslušný účel rešpektuje zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, ktorá zaisťuje, že osobné údaje spracovávame len počas nevyhnutného obdobia trvania účelu spracovávania osobných údajov. Osobné údaje spracovávané na účel identifikácie zákazníkov v súvislosti s poskytovaním produktov a/alebo služieb spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu 10 rokov od jeho skončenia. Po uvedenú dobu je naša spoločnosť povinná uchovávať tieto údaje zo zákonných dôvodov, napríklad podľa daňových predpisov u ktorých je doba uchovania údajov najmenej 10 rokov.

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe súhlasu na účely marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb Vaše osobné údaje spracovávame počas doby ktorej budete zákazníkom našej spoločnosti a 5 rokov od ukončenia všetkých zmluvných vzťahov medzi Vami a našou spoločnosťou. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho výslovného súhlasu.

Dávame Vám do pozornosti, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi tak ako je uvedené vyššie.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime tak, aby sme zamedzili k ich neoprávnenému prístupu a zneužitiu, za týmto účelom sme zaviedli adekvátne technické, administratívne a fyzické opatrenia.

Pravidelne vykonávame kontrolu ich zabezpečenia a ich ochranu priebežne vylepšujeme. Všetká komunikácia medzi Vaším prehliadačom a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne kontrolované a aktualizované.

Naša spoločnosť taktiež dôsledne kontroluje okruh osôb, ktoré sa môžu oboznamovať s Vašimi osobnými údajmi. Naši zamestnanci, ktorí prichádzajú alebo môžu prísť pri výkone svojej pracovnej činnosti do akéhokoľvek styku s osobnými údajmi sú preukázateľne zaškolení a viazaní mlčanlivosťou.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • účely spracovávania,

 • kategórie osobných údajov,

 • príjemcovia Vašich údajov,

 • doby spracovávania údajov,

 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje.

V prípade, ak o Vás spracovávame osobné údaje, máte ďalej právo získať prístup k týmto osobným údajom a máte právo na poskytnutie ich kópie. Pokiaľ od nás žiadate poskytnutie kópie vašich údajov, je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. V prípade, ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu poplatok.

Máte právo na opravu Vašich údajov

Vaše osobné údaje ktorými disponujeme sú poskytnuté od vás, môže sa preto stať, že tieto nie sú aktuálne alebo úplne. Ich neaktuálnosť a/alebo neúplnosť však nemôžeme bez vašej súčinnosti zistiť. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov, pokiaľ je to možné, bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám oznámili. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli našej spoločnosti. Máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V prípade ak takáto situácia nastala neváhajte nás kontaktovať.

V danej súvislosti vás upozorňujeme, že naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť, ak v dôsledku vašich neaktuálnych údajov vám bola spôsobená škoda (napríklad v prípade ak zaplatený tovar bol doručený na neaktuálnu adresu, kde ju prevzala neoprávnená osoba).

Máte právo namietať proti spracovávaniu Vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracovávali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracovávaniu. Pokiaľ si uplatňujete Vaše právo je potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli potrebnú argumentáciu a priložili príslušnú dokumentáciu, ktorá zdôvodňuje Vaše nároky. Bližšia špecifikácia Vášho nároku je nevyhnutná preto, aby sme dokázali posúdiť oprávnenosť a dôvodnosť Vašej žiadosti. Po prijatí Vašej žiadosti sme povinní preukázať Vám nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovávanie Vašich údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a

slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo žiadať obmedzenie spracovávania Vašich údajov

V prípade ak sa domnievate, že nie je dôvod, aby naša spoločnosť naďalej spracovávala Vaše osobné údaje, máte právo žiadať blokáciu Vašich údajov. Ak sú splnené podmienky na obmedzenie spracovávania Vašich údajov podľa GDPR, sme povinný pristúpiť k obmedzeniu ich spracovávania v primeranej lehote podľa čl. 12 GDPR.

Máte právo odmietnuť plne automatizované spracovávanie Vašich údajov

Máte právo odmietnuť rozhodnutie, ktoré bolo uskutočnené za podmienok, že rozhodnutie je založené výlučne na automatizovanom rozhodnutí, ktoré môže zahŕňať profilovanie t.j. nejde o rozhodnutie človeka; a zároveň rozhodnutie má na Vás právne účinky; a zároveň tieto právne účinky sa Vás týkajú alebo Vás významne ovplyvňujú. Naša spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že naša spoločnosť už nepotrebuje spracovávať vaše osobné údaje máte právo, aby sme údaje o vás vymazali. Vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry, dobropisy, reklamačné protokoly). Ak Vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť Vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď v súvislosti s Vami evidujeme neuhradenú pohľadávku).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané

 • Odvolal/a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie

 • Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovanie týchto osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracované nezákonne

 • Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis

 • Ide o osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Máte právo na vznesenie námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov

Niektoré z vašich osobných údajov môžeme spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov.

Máte právo na podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov § 100 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na adresu :

Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, nás kontaktujte na gdpr@vimron.com

Vaše práva môžete si voči našej spoločnosti môžete uplatniť prostredníctvom emailovej adresy gdpr@vimron.com , alebo telefonicky na čísle +421 905 600 606

Ustanovenia o ochrane osobných údajov sú v primeranom rozsahu upravené aj v zmluvnej dokumentácii a obchodných podmienkach, ktoré dostanete pri uzatvorení zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, resp. pri poskytnutí produktu alebo služby. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame venovať náležitú pozornosť aj týmto dokumentom.

Prípadné zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov budú zverejnené na našich webových stránkach v podobe aktualizácie týchto politík, tak aby ste mali vždy k dispozícií aktuálne informácie o tom ako a za akých podmienok zbierame a spracovávame Vaše osobné údaje.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane sú platné a účinné od 01. 01. 2021