Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy na predaj tovaru

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. V prípade ak sa objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene, tak lehota uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu VIMRON s. r. o., so sídlom Kopčianska 35, 851 01 Bratislava, prípadne emailom na support@vimron.com. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.vimron.com/support. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na predaj tovaru

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy na adresu:

VIMRON s. r. o., so sídlom Kopčianska 35, 851 01 Bratislava prípadne emailom na adresu support@vimron.com

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme*

od zmluvy na tento tovar : ...............................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* : ...................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .....................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* : ...................................................................................

Dátum : .........................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ......................................................................................
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

* Nehodiace sa prečiarknite.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese VIMRON s. r. o., so sídlom Kopčianska 35, 851 01 Bratislava, prípadne emailom na support@vimron.com. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.vimron.com/support. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Formulár na odstúpenie od zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy na adresu:

VIMRON s. r. o., so sídlom Kopčianska 35, 851 01 Bratislava prípadne emailom na adresu support@vimron.com

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme*

od zmluvy o poskytnutí tejto služby : ...................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* : ....................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ......................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* : ....................................................................................

Dátum : ..........................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* .......................................................................................
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

* Nehodiace sa prečiarknite.