Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VIMRON s. r. o.

Časť I.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou VIMRON s. r. o., IČO: 44 817 134, so sídlom 851 01 Bratislava, Kopčianska 35, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 59411/B ako predávajúcim a kupujúcim.

 2. Aplikácia (všeobecných) obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných (všeobecných) obchodných podmienok alebo zmeny týchto VOP je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

 3. Zmeny/vylúčenie aplikácie týchto VOP alebo ktoréhokoľvek z ich ustanovení sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany písomne dohodli v Zmluve. V rozsahu, v ktorom sa ustanovenia Zmluvy líšia od ustanovení VOP, majú odchylné dojednania Zmluvy prednosť pred znením týchto VOP.

II. Definície pojmov

 1. Pojmy, písané veľkými začiatočnými písmenami, používané v týchto VOP, Zmluve alebo dokumentácii, ktorá súvisí s VOP a/alebo Zmluvou, majú význam, ktorý je definovaný v týchto VOP, Zmluve alebo inej dokumentácii ktorá s nimi súvisí. Označenie zmluvných strán (Predávajúci a Kupujúci) v zmysle týchto VOP sa na zmluvné strany vzťahuje bez ohľadu na ich slovné označenie v texte Zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP.

 2. Zmluva, písomná zmluva a/alebo zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej, predmetom ktorej je dodanie Tovaru a/alebo Služby.

 3. Rámcová zmluva, zmluva ktorá upravuje základný právny rámec medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej, predmetom ktorej je opakované dodanie Tovaru a/alebo Služby po určité Zmluvnými stranami dohodnuté časové obdobie.

 4. Čiastková zmluva, zmluva uzavretá na základe Rámcovej zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že pre účely týchto VOP, tam kde nie je účelné odlišovať pojem Rámcová zmluva a Čiastková zmluva, pojem Zmluva súhrnne označuje Rámcovú zmluvu a Čiastkovú zmluvu.

 5. Objednávka, prejav vôle Kupujúceho, ktorým uplatňuje vôlu na dodanie Tovaru a/alebo Služby v zmysle týchto VOP, na základe ktorej Predávajúci dodáva Tovar a/alebo Služby.

 6. Predávajúci, spoločnosť VIMRON s. r. o., IČO: 44 817 134, so sídlom 851 01 Bratislava, Kopčianska 35, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 59411/B.

 7. Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 8. VII.I Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, povolania alebo inej podnikateľskej činnosti.

  VII.II Podnikateľ je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,

  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

  Kupujúci berie na vedomie, že ak v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), platia pre neho pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Kupujúci (podnikateľ ) nemá postavenie spotrebiteľa.

 9. Kúpna cena, jednotková cena za Tovar a/alebo Služby uvedená v internetovom obchode, Zmluve a/alebo Objednávke. Všetky ceny a poplatky sú v internetovom obchode uvádzané s DPH. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade ak je v Zmluve a/alebo Objednávke uvedených viacero produktov a/alebo Služieb je kúpnou cenou súhrnná hodnota všetkých produktov a Služieb.

 10. Obchodný zákonník zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v planom znení.

 11. Právne predpisy, všetka národná (alebo štátna) legislatíva Slovenskej republiky, vrátane aplikovateľnej legislatívy Európskej únie, nariadení, vyhlášok a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy orgánov verejnej moci.

 12. Služba, elektronická služba, prípadne doplnkové a iné služby (vrátane servisných služieb a služieb tretích strán) poskytovaná Kupujúcemu zo strany Predávajúceho za poplatky podľa aktuálneho cenníka, dostupného na príslušnej internetovej adrese Predávajúceho pozostávajúca z poskytovania elektronických služieb, a to hlavne umožnenie monitoringu majetku, zvierat a vecí so strany oprávnenej osoby (Kupujúceho, alebo ním poverenej osoby). Príslušné zmluvné podmienky upravujúce poskytovanie služieb so strany Predávajúceho sú zverejnené na webovom sídle Predávajúceho a v jeho internetovom obchode. Službami sa rozumie aj poskytovanie dočasných, časovo obmedzených licencií, ktorých vlastníkom je Predávajúci, prípadne licencií tretích strán na zmluvnom základe.

 13. Tovar, produkty a/alebo služby Predávajúceho bližšie špecifikované Zmluvou a/alebo Objednávkou, ktoré Predávajúci dodáva Kupujúcemu. Za tovar sa považuje aj tovar, ktorý bol vyrobený pre Kupujúceho na základe jeho špecifických požiadaviek a doposiaľ sa nenachádzal v portfóliu Predávajúceho; ako aj produkt, ktorý bol prispôsobený (vizuálne, technicky a pod.) podľa požiadaviek Kupujúceho.

 14. VOP, tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho.

 15. Zákon o DPH zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

 16. Zmluva, kúpna zmluva, Rámcová zmluva alebo Čiastková zmluva uzavretá na základe Rámcovej zmluvy, ktorú Kupujúci uzatvára za účelom nákupu Tovaru, bez ohľadu na formu zmluvy. Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje Zmluvných strán.

III. Kúpna zmluva

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky internetového obchodu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu zaslaním informatívneho emailu s uvedením tovaru, jeho množstva a ceny na emailovú adresu Kupujúceho. Prílohou informatívneho emailu je kópia týchto VOP a reklamačný poriadok.

 2. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim, pričom samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Zmluvné vzťahy vyplývajúce z akceptovanej objednávky sa riadia týmito VOP. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Zmluvná strana je povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré majú vplyv na riadne uzatvorenie zmluvy, bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.

 3. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar a/alebo Službu a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a/alebo umožniť využívanie Služby, a záväzok Kupujúceho Tovar prevziať a zaplatiť za Tovar Kúpnu cenu, ako aj zaplatiť poplatky spojené s používaním Služieb.

 4. Predávajúci je povinný dodať Tovar v množstve, akosti, vyhotovení, v termíne a za cenu podľa Zmluvy a/alebo Objednávky.

 5. Tovar musí okrem vlastností výslovne dohodnutých v Zmluve spĺňať požiadavky v zmysle Právnych predpisov a technických noriem, ktoré sa vzťahujú na Tovar.

 6. Predávajúci vyhlasuje, že v čase dodania Tovaru je vlastníkom Tovaru, je s ním oprávnený nakladať, a Tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.

 7. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci. Kupujúci sa stane vlastníkom Tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 8. Kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že pre riadne užívanie Tovaru Predávajúceho je potrebné, aby si k Tovaru zakúpil Služby, ktoré sú osobitne spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Predávajúceho, ktorý vždy aktuálny a platný je uvedený v internetovom obchode Predávajúceho.

 9. Kupujúcemu vzniká nárok na využívanie Služieb až po uhradení poplatkov.

IV. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy na diaľku

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy so strany Predávajúceho je umiestnenie ponúkaného Tovaru a Služieb v internetovom obchode Predávajúceho. Kupujúci si na základe ponuky Predávajúceho zverejnenej v jeho internetovom obchode vyberie Tovar a jeho množstvo, prípadne Službu. Následne je Kupujúci povinný skontrolovať svoju objednávku a potvrdiť svoj výber podľa inštrukcií uvedených v internetovom obchode. Kupujúci je povinný v rámci objednávky uviesť svoje osobné údaje v rozsahu potrebnom na uzatvorenie Zmluvy, a to meno a priezvisko, fakturačnú adresu, prípadne adresu na doručenie Tovaru, svoju emailovú adresu a telefonický kontakt. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracovávané Predávajúcim v zmysle zásad na ochranu osobných údajov, ktoré sú uvedené na www.vimron.com/privacy-policy

 2. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, kedy Kupujúci odošle svoju objednávku prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho a zaplatí kúpnu cenu. Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu zaslaním informatívneho emailu v zmysle článku III. odsek I. týchto VOP.

 3. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Tovarom a súhlasí s jeho cenou. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že bez výhrad súhlasí s týmito VOP a je nimi viazaný.

 4. Ak je predmetom Zmluvy aj poskytovanie Služieb, Predávajúci po uhradení poplatkov za Služby Kupujúcim obratom zašle na emailovú adresu Kupujúceho informácie potrebné k využívaniu Služby.

 5. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar je obvykle expedovaný do 2 pracovných dní. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 9:00 – 18:00 hod., o presnom dni expedície a dodaní tovaru Predávajúci bude informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu.

V. Kúpna Cena - Spotrebiteľ

 1. Kúpna cena je cena uvedená v internetovom obchode.

 2. Všetky ceny sú zmluvné. Kúpne ceny uvádzané v internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Kúpne ceny sú uvádzané s DPH vrátane daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci za tovaru zaplatiť, okrem poplatkov za použitie platobného prostriedku prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktoré sú uvádzané v internetovom obchode samostatne pri voľbe spôsobu platby, a dodanie Tovaru, ktoré sú uvádzané v internetovom obchode až pri voľbe dopravy v rámci Objednávky, výška poplatkov sa odvíja od aktuálneho cenníka zvoleného prepravcu.

 3. Predávajúci akceptuje spôsoby platby a to:

  • platba platobnou kartou online,

  • platba na dobierku.

  Kupujúci berie na vedomie, že pri platbe na dobierku mu môžu vzniknúť ďalšie poplatky podľa aktuálneho cenníka zvoleného prepravcu, pričom konečná kúpna cena bude navýšená o daný poplatok.

Časť II.

I. Osobitné ustanovenia pre kupujúceho - podnikateľa

 1. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou Zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy so strany Predávajúceho je umiestnenie ponúkaného Tovaru v internetovom obchode Predávajúceho alebo zaslaním písomnej ponuky (vrátane elektronickej podoby) Predávajúceho Kupujúcemu na jeho vyžiadanie. Zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a jej akceptáciou Predávajúcim. Uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Zmluvu je možné zrušiť na základe dohody obidvoch zmluvných strán.

 3. Kupujúci si vyberie na základe ponuky Predávajúceho Tovar (prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho , prezentácie, letáku, katalógu, osobne alebo telefonicky), prípadne osobitného dopytu Kupujúceho na špecifický typ Tovaru (úprava Tovaru podľa špecifikácie kupujúceho) a počet kusov. Výber Tovaru a počet kusov následne oznámi písomne, telefonicky, emailom alebo iným vhodným spôsobom Predávajúcemu, ktorý mu na tomto základe doručí ponuku s označením Tovaru, počtom kusov Tovaru, cenu za kus Tovaru bez DPH, prípadne cenu za úpravu Tovaru, cenu za požadovaný počet kusov Tovaru, dobou platnosti ponuky, spôsobom dopravy a platby za tovar. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky sú aj tieto VOP a Reklamačný poriadok. Pokiaľ medzi Predávajúcim a Kupujúcim nie je písomne dohodnuté inak, ponuka Predávajúceho je nezáväzná. Ponukou nevzniká nárok na rezerváciu tovaru.

 4. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Tovarom a súhlasí s jeho cenou. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že bez výhrad súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je nimi viazaný.

 5. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť základné identifikačné údaje v zmysle zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej, Právnym predpisom predpísanej evidencii, ktoré sú potrebné na riadne uzatvorenie Zmluvy a/alebo Objednávky. Kupujúci taktiež uvedenie kontaktné údaje na ním poverenú osobu, ktorá má oprávnenie konať za Kupujúceho, prípadne na osobu, ktorá je poverená na prevzatie zakúpeného a/alebo objednaného tovaru.

 6. V okamihu keď Predávajúci potvrdí prijatie a spracovanie objednávky Kupujúceho, objednávka sa stáva záväznou.

  Termín presného dodania tovaru je zo strany Predávajúceho potvrdený Kupujúcemu dodatočne, čo Kupujúci berie na vedomie a akceptuje.

 7. Ak je predmetom Zmluvy aj poskytovanie Služieb, Predávajúci po uhradený poplatkov za Služby Kupujúcim obratom zašle na emailovú adresu Kupujúceho informácie potrebné k využívaniu Služby.

 8. Predávajúci sa potvrdením objednávky zaväzuje objednaný tovar Kupujúcemu odovzdať a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a tento následne prevziať. V prípade stornovania objednávky, ktorá je Predávajúcim už potvrdená a prijatá, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu stornovací poplatok vo výške poplatkov spojených s dodaním Tovaru a pri zákazkovom, resp. Tovare vyhotovenom a/alebo upravenom podľa požiadaviek kupujúceho vo výške 100% hodnoty objednaného Tovaru.

II. Kúpna Cena - Podnikateľ

 1. Kúpna cena je cena uvedená v internetovom obchode, prípadne cena individuálne dohodnutá v Zmluve a/alebo Objednávke.

 2. Kúpna cena je uvádzaná bez DPH a nie sú v nej zahrnuté náklady na prepravu Tovaru Kupujúcemu, dane, clá a iné poplatky súvisiace s jeho dodaním.

 3. Predávajúci si vyhradzuje možnosť zmeny ceny v prípade, ak je Rámcová zmluva o dodávke tovarov dohodnutá na dobu dlhšiu ako jeden rok, prípadne dobu neurčitú, a to v prípade zmeny cien vstupných komponentov, ich dostupnosti na trhu, dostupnosti na sklade a podobne, a/alebo zmeny kurzu svetovej meny voči Euru, v ktorej sú nakupované komponenty.

 4. Predávajúci akceptuje spôsoby platby a to:

  • platba platobnou kartou online,

  • platba vopred prevodom na bankový účet Predávajúceho,

  • platba na faktúru so splatnosťou.

 5. Kúpna cena je splatná v lehote splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry Kupujúcemu. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že faktúra spolu s VOP a reklamačným poriadkom bude Kupujúcemu doručená na emailovú adresu, ktorú je povinný uviesť v Zmluve a/alebo Objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť uhradenie faktúry pred samotným dodaním Tovaru, pričom Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy a/alebo Objednávky. Predávajúci po vzájomnej dohode s Kupujúcim vystaví faktúru v listinnej podobe.

 6. Za správnosť údajov uvedených v Zmluve a/alebo Objednávke nesie zodpovednosť Kupujúci. Pre vylúčenie pochybností sa za deň doručenia faktúry Kupujúcemu považuje nasledovný pracovný deň po dni, kedy bola odoslaná na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chybný prenos údajov prostredníctvom siete internet.

 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Nebezpečenstvo škody však prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru.

 8. Úhrada Tovaru vykonaná bezhotovostným bankovým prevodom bude v mene, ktorá je dohodnutá pre Kúpnu cenu na bankový účet Predávajúceho uvedený na faktúre. Za deň splnenia peňažného záväzku Kupujúceho sa považuje deň pripísania dlžnej sumy z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, je posledným dňom lehoty splnenia peňažného záväzku najbližší nasledujúci pracovný deň a druhá zmluvná strana bude tento deň akceptovať ako deň včasného splnenia peňažného záväzku.

 9. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že Predávajúci je oprávnený si uplatňovať úroky z omeškania; administratívne náklady spojené zo zasielaním upomienok a/alebo výziev na zaplatenie pohľadávok, ktoré znáša Kupujúci.

Časť III.

I. Miesto plnenia a čas plnenia

 1. Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v Zmluve alebo uvedenom v Objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak neuvedie adresu na dodanie Tovaru, prípadne nedôjde k dohode o mieste dodania Tovaru s Predávajúcim, má predávajúci právo odstúpiť od Zmluvy a/alebo Objednávky.

 2. Predávajúci je povinný dodať Tovar v dohodnutom termíne plnenia (viď. Časť I., článok IV., odsek V. VOP)

 3. V prípade, že hrozí omeškanie dodania Tovaru, Predávajúci bude o tejto skutočnosti písomne informovať Kupujúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný deň dodania Tovaru.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť štandardné dodacie lehoty Tovaru o dobu nevyhnutnú na zabezpečenie dodania Tovaru a/alebo jeho časti a to najmä v prípadoch potreby zabezpečenia výroby väčšieho počtu Tovaru podľa špecifických požiadaviek Kupujúceho alebo z dôvodov vis major, štrajku, dopravných ťažkostí a podobne a to najdlhšie o dobu trvania týchto prekážok, ktoré predávajúci nemôže odvrátiť ani ovplyvniť.

 5. Splnením oznamovacej povinnosti Predávajúceho podľa časti III., článku I., odsek III. týchto VOP nie sú dotknuté ostatné nároky Kupujúceho vyplývajúce z porušenia záväzku Predávajúceho dodať Tovar včas.

 6. Predávajúci doručuje Kupujúcemu objednaný tovar prostredníctvom tretích strán (napr. prepravné spoločnosti, kuriér, poštou) alebo osobne. Ak Kupujúci nevykonal platbu prednostne pred dodaním Tovaru, spolu s Tovarom sa doručuje faktúra – účtovný doklad a dodací list. Ak Kupujúci zaplatil za Tovar pred jeho dodaním Predávajúci mu po potvrdení platby obratom zašle na emailovú adresu potvrdenie o zaplatení spolu s faktúrou a informáciami o doručení Tovaru.

 7. Dodanie Tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním Tovaru na prepravu prvému prepravcovi. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie pri doručení Tovaru, ktorý vznikol na strane prepravcu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia Kúpnej ceny v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru a v prípade odovzdania tovaru na prepravu, jeho odovzdaním prvému dopravcovi.

II. Prevzatie Tovaru

 1. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou alebo Tovarom, je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr v lehote do 24 hodín oznámiť dopravcovi a/alebo Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak predávajúci zistí narušenie obalu či zásielky po neoprávnenom otvorení zásielky, je Kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Prevzatím zásielky od prepravcu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že Tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne. Poškodenie Tovaru oznámi Kupujúci Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, alebo písomne. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení tovaru zistiteľných už pri prevzatí tovaru nie je možné prihliadať a tieto nebudú uznané.

 2. Odovzdanie a prevzatie Tovaru potvrdí Kupujúci na dodacom liste, alebo na príslušných prepravných dokladoch. V prípade osobného dodania a prevzatia Tovaru Zmluvnými stranami, tieto potvrdia dodanie a prevzatie Tovaru na Preberacom protokole, ktorý bude obsahovať stručný popis Tovaru, čitateľné mená a podpisy podpisujúcich osôb a dátum prevzatia Tovaru.

 3. V prípade, že má Tovar pri preberaní zjavné vady, alebo doklady, ktoré majú byť s Tovarom dodané nie sú kompletné, alebo Tovar je dodaný v menšom množstve, resp. nekompletný, je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie Tovaru. O odmietnutí prevzatia Tovaru s popisom vád, ktoré boli dôvodom na odmietnutie prevzatia Tovaru sa spíše písomný záznam.

 4. Ustanovenie časti III. článku II. odsek III. sa neaplikuje v prípade ak Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na dodávke Tovaru po častiach, prípadne ak Kupujúci dodatočne akceptuje dodanie menšieho množstva Tovaru.

 5. Predávajúci je povinný, najneskôr pri prevzatí Tovaru Kupujúcim, odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sa na Tovar vzťahujú, a ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie (najmä návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku).

 6. Predávajúci je povinný zabaliť Tovar do obalov, ktoré sú dostatočné na ochranu Tovaru pred poškodením, znehodnotením alebo zničením a spĺňajú požiadavky, ktoré sa na Tovar vzťahujú.

 7. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že ak sa Predávajúci a Kupujúci v Zmluve a/alebo Objednávke dohodnú na odovzdávaní a preberaní Tovaru po častiach, ustanovenia Zmluvy platia primerane aj pre časti Tovaru spôsobilé osobitného odovzdania a prevzatia.

III. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na Tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má Spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne a/alebo mu bol doručený priamo Predávajúcim.

 2. Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť poskytnuté plnenia, t.j. predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu a kupujúci vráti predávajúcemu nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom a nepoškodenom obale. V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru, ktorý bol poškodený pri jeho obvyklom použití, je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, hodnotu jeho opotrebenia, poškodenia, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád). Odstúpením od Zmluvy vzniká Kupujúcemu nárok aj na odstúpenie od zmluvy na Služby; to neplatí ak Kupujúci zároveň vlastní iný Tovar od Predávajúceho na riadne užívanie ktorého sa vyžaduje Služba (viď. Časť I., článok III., odsek VIII. VOP) .

 3. Odstúpenie od zmluvy zašle Kupujúci Predávajúcemu písomne s označením „Odstúpenie od zmluvy“ na adresu sídla predávajúceho spolu s vráteným tovarom vo forme balíka. Náklady spojené s vrátením Tovaru znáša v plnej výške Kupujúci; to neplatí ak je Tovar vrátený z dôvodu preukázaných záručných vád.

 4. Peniaze za vrátený tovar budú Spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 5. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak vady včas neoznámil predávajúcemu ani v prípade, ak nemôže vrátiť tovar v stave a akom ho dostal.

 6. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od Zmluvy :

  a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  c) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

  d) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 7. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito VOP a nedohodne sa s Kupujúcim na náhradnom termíne dodania alebo náhradnom plnení, alebo ak si Kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky alebo kúpy.

 8. Odstúpenie od Zmluvy je účinné odo dňa jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy a/alebo Objednávky zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo Objednávky, okrem povinností týkajúcich sa ochrany Dôverných informácií a/alebo osobných údajov, nárokov na náhradu škody, nárokov zo zodpovednosti za vady, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie, resp. iných práv a povinností, ak to vyplýva z ich charakteru v zmysle Právnych predpisov.

 9. Pri vystavení dobropisu môže byť po Kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv Kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

V. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke www.vimron.com/privacy-policy . Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol sú správne.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si ich prečítal, ich obsahu porozumel a bezvýhradne ich prijíma.

 2. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,
  zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 3. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy je/stane sa neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

 4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, prednostne rokovaním a vzájomnou dohodou zmluvných strán. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu o spore, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať žalobu na súd, príslušný podľa procesných Právnych predpisov, resp. pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že zmluvné strany si týmto dohodli právomoc súdov Slovenskej republiky. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku SR.

 5. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy.

 6. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

 7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany s výnimkou odstúpenia od zmluvy.

 8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021 a rušia predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie týchto VOP bez upozornenia Kupujúceho. Aktuálne a platné znenie VOP sa nachádza na webovej stránke www.vimron.com