Zmluvné podmienky používania služby

I. Úvod

Tieto Zmluvné podmienky používania Služby (ďalej ako “Podmienky”, “Zmluvné podmienky”) upravujú váš prístup a používanie našich Služieb vrátane akejkoľvek jej súčasti alebo modulu, SMS, API, aplikácií, upozornení zasielaných prostredníctvom e-mailu a/alebo prostredníctvom aplikácií tretích strán, pojem Služby ďalej znamená aj produkt, mobilné zariadenia, internetové aplikácie, ako aj webovú lokalitu (spoločne alebo jednotlivo “Služby”, “Služba”, “Platforma”), prevádzkovaných VIMRON s. r. o. IČO: 44 817 134, so sídlom 851 01 Bratislava, Kopčianska 35, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 59411/B (ďalej ako “VIMRON”, “my”, “naša spoločnosť”). Výrazy “váš”, “vy” alebo “používateľ” sa vzťahujú na všetkých jednotlivcov a subjekty, ktoré pristupujú k službám a/alebo ich používajú. Pojmy “Zariadenie” a/lebo “Produkt” znamená akékoľvek zariadenie, ktoré predáva VIMRON.

Služby sú určené na používanie používateľmi, ktorí majú aspoň 18 rokov.

Poskytujeme a prevádzkujeme aj ďalšie Služby, ako napríklad (i) webovú stránku nachádzajúci sa na adrese www.vimron.com, vrátane všetkých url a webových stránok spravovaných VIMRON alebo v rámci domén a/alebo subdomén vimron.com (“Stránka”), (ii) služby dostupné na Stránke a/alebo poskytované prostredníctvom stránky (“služby stránky”), (iii) softvér, ktorý je možné stiahnuť do vášho mobilného zariadenia (“mobilný softvér”).

Naše Zásady ochrany osobných údajov upravujú tiež vaše používanie našich Služieb a vysvetľujú aké informácie zbierame, ako zhromažďujeme, uchovávame, používame, chránime a zverejňujeme informácie, ktoré sú výsledkom vášho používania našich webových stránok a Služieb. Prečítať si ich môžete kedykoľvek na našich stránkach.

Vaša dohoda s nami zahŕňa tieto Podmienky a naše Zásady ochrany osobných údajov. POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE.

Podmienky a naše Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú aj na návštevníkov Stránok ako aj ostatné subjekty, ktoré chcú získať prístup k Službám alebo ich používať. Ak nesúhlasíte s Podmienkami, potom nie ste oprávnený sa registrovať, prehliadať, pristupovať a používať Služby a/alebo akúkoľvek ich súčasť.

II. Rozsah a prijatie Zmluvných podmienok

 1. Tieto Zmluvné podmienky spolu so Zásadami ochrany osobných údajov sú k dispozícii na www.vimron.com/legal a tvoria ucelený zmluvný základ, ktorý upravuje váš prístup k Službám a ich používanie.

 2. Svojím súhlasom s registráciou na príslušnej Stránke, prístupom a/alebo používaním Služieb a/alebo niektorej z jej častí súhlasíte a beriete na vedomie, že ste si pozorne prečítali, porozumeli a súhlasíte, že budete viazaní ustanoveniami týchto Podmienok a súhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov.

 3. Ak po odsúhlasení Podmienok, prípadne po ich zmene z našej strany s nimi nesúhlasíte, máte možnosť prerušiť používanie našich služieb a zrušiť svoju registráciu. V danom prípade beriete na vedomie, že nebudete mať možnosť plnohodnotne využívať Vami užívané a/alebo zakúpené Zariadenia.

Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali a dôkladne sa oboznámili s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami. Aktuálne znenie nájdete na www.vimron.com/legal

III. Používanie Služieb

Služby sú určené na používanie používateľmi, ktorí majú aspoň 18 rokov. Používatelia mladší ako 18 rokov nesmú používať Služby bez súhlasu rodiča, alebo zákonného zástupcu, ktorý je povinný za daným účelom mať vytvorený a aktívny užívateľský profil. Služby neobsahujú žiaden obsah zakázaný pre osoby mladšie ako 18 rokov.

III.I Služby stránok a platformy

 1. Služby stránok obsahujú možnosť nákupu Zariadení, príslušenstva a príslušného predplatného na využívanie služby (“Nákup“). V rámci Nákupu môžete byť požiadaný o poskytnutie niektorých dodatočných informácii relevantných pre váš Nákup, vrátane platobných údajov v rozsahu, číslo platobnej karty, fakturačné údaje, dodacie údaje a podobne.

 2. Uvedením údajov potrebných pre Nákup uvádzate a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo používať akúkoľvek kreditnú kartu v súvislosti s akýmkoľvek Nákupom; a že (ii) informácie, ktoré nám zdieľate, sú pravdivé, správne a úplné.

 3. Služby tretích strán môžeme využívať na účely uľahčenia platby a dokončenia nákupov. Odoslaním vašich informácií nám udeľujete právo poskytnúť tieto informácie týmto tretím stranám, na ktoré sa vzťahujú naše Zásady ochrany osobných údajov. Zároveň beriete na vedomie, že bez poskytnutia uvedených informácii nie je možné s vami uzavrieť kúpnopredajnú zmluvu na diaľku a nie ste oprávnený vykonať Nákup.

 4. Prístup na Platformu a k jej funkcionalitám je spoplatnený formou mesačného, polročného a/alebo ročného predplatného.

 5. Služby poskytované prostredníctvom Platformy sú určené predovšetkým za účelom monitorovania vecí, majetku, zvierat a meranie fyzikálnych veličín. V prípade ak zamýšľate vykonávať monitoring osôb, beriete na vedomie, že ste povinný ich o danej skutočnosti vopred informovať, prípadne získať ich predchádzajúci súhlas podľa platnej zákonnej právnej úpravy štátu na území ktorého zamýšľate monitoring vykonávať. VIMRON nenesie zodpovednosť za nezákonný monitoring osôb, vecí a majetku.

 6. Služby ste oprávnený používať len v súlade s týmito Podmienkami, platnými zákonmi, pravidlami a predpismi.

III.II Účty

 1. Keď si u nás vytvoríte účet, zaručujete, že máte viac ako 18 rokov a že informácie, ktoré nám poskytnete, sú vždy presné, úplné a aktuálne. Nepresné, neúplné alebo zastarané informácie môžu mať za následok okamžité zrušenie vášho účtu v Službe.

 2. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti vášho účtu a hesla, vrátane, ale nielen, obmedzenia prístupu k vášmu počítaču a/ alebo účtu. Súhlasíte s tým, že budete niesť zodpovednosť za všetky aktivity alebo činnosti, ktoré sa vyskytnú pod vaším účtom a/alebo heslom, či už je vaše heslo v našej službe alebo v službe tretej strany. Musíte nás okamžite informovať, keď sa dozviete o akomkoľvek narušení bezpečnosti alebo neoprávneného použitia vášho účtu.

 3. Ako používateľské meno nesmiete používať meno inej osoby alebo subjektu, alebo ktoré nie je zákonne dostupné na používanie, meno alebo ochrannú známku, ktorá podlieha akýmkoľvek právam inej osoby alebo subjektu ako ste vy, bez príslušného povolenia. Ako používateľské meno nesmiete používať žiadne meno, ktoré je urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

 4. Heslo k účtu si zvoľte tak, aby nebolo ľahko uhádnuteľné, nepoužívajte jednoduché heslá, nepoužívajte mená rodinných príslušníkov alebo domácich zvierat. Používajte heslo ktoré obsahuje aspoň 8 znakov, veľké a malé písmená, znaky a čísla.

 5. Vyhradzujeme si právo odmietnuť Službu, zrušiť účty, odstrániť alebo upraviť užívateľský obsah alebo zrušiť objednávky podľa nášho vlastného uváženia.

IV. Predplatné

 1. Niektoré časti Služby sa účtujú na základe predplatného (ďalej ako “Predplatné”). Bude vám účtovaný vopred na opakujúcej sa a pravidelnej báze (ďalej ako “Fakturačný cyklus”). Fakturačné cykly sa nastavujú mesačne, polročne alebo ročne v závislosti od typu plánu predplatného, ktorý si vyberiete pri kúpe Predplatného.

 2. Na konci každého fakturačného cyklu sa vaše Predplatné automaticky obnoví za rovnakých podmienok, pokiaľ ho nezrušíte alebo dôjde k jeho zrušeniu z našej strany. Obnovenie predplatného môžete zrušiť buď prostredníctvom správy vášho online účtu, alebo kontaktovaním tímu zákazníckej podpory support@vimron.com . V prípade kontaktovania tímu zákazníckej podpory vás žiadame o zaslanie žiadosti o zrušenie predplatného v dostatočnom časovom predstihu, pred dátumom ku ktorému plánujete zrušiť predplatné a o označenie predmetu emailovej správy “Zrušenie predplatného”; v prípade ak tak neučiníte, môže sa stať, že vaša žiadosť bude spracovaná po dátume ku ktorému žiadate zrušenie predplatného, v takomto prípade VIMRON nezodpovedá za oneskorené spracovanie vašej žiadosti a nemusí akceptovať zrušenie predplatného k vami požadovanému dátumu. VIMRON však následne zruší vaše predplatné k nasledujúcemu mesiacu po dni, kedy ste žiadali o jeho zrušenie.

 3. Na spracovanie platby za predplatné je potrebný platný spôsob platby vrátane platobnej karty. Za účelom spracovania platby ste povinný poskytnúť VIMRON presné a úplné fakturačné údaje vrátane celého mena, adresy, štátu, PSČ, telefónneho čísla, emailovej adresy a platných informácií o spôsobe platby. Odoslaním takýchto platobných informácií automaticky oprávňujete VIMRON účtovať všetky poplatky za Predplatné, ktoré vznikli prostredníctvom vášho účtu.

 4. Ak sa automatická fakturácia z akéhokoľvek dôvodu nezrealizuje, VIMRON vystaví elektronickú faktúru s uvedením, že v rámci určitého termínu musíte pristúpiť k platbe manuálne s plnou platbou zodpovedajúcou fakturačnej lehote uvedenej na faktúre.

IV.I Zmeny predplatného

 1. VIMRON na základe vlastného uváženia a kedykoľvek, spravidla raz ročne ku koncu bežného roka, môže upraviť poplatky za Predplatné. Každá zmena poplatku za predplatné začne byť účinná na konci aktuálneho fakturačného cyklu.

 2. VIMRON vám poskytne primerané predchádzajúce oznámenie o akejkoľvek zmene poplatkov za predplatné, aby ste mali možnosť ukončiť svoje Predplatné predtým, ako takáto zmena začne platiť.

 3. Vaše ďalšie používanie Služby po nadobudnutí účinnosti zmeny poplatku za predplatné predstavuje váš súhlas s upravenou sumou poplatku za predplatné, ktoré ste povinný platiť po nadobudnutí účinnosti zmeny poplatku.

Okrem prípadov predpokladaných príslušným zákonom, sú poplatky za predplatné nevratné.

V. Využívanie Služieb a ich obsahu

V.I Obsah generovaný používateľmi

 1. Naše Služby vám umožňujú uverejňovať, odkazovať, ukladať, zdieľať a inak sprístupňovať určité informácie, text, grafiku, geografickú polohu alebo iný materiál (ďalej ako “užívateľský obsah”). Ste zodpovedný za obsah, ktorý zverejníte v Službe alebo prostredníctvom Služby, vrátane jej zákonnosti, spoľahlivosti a vhodnosti.

 2. Zverejnením užívateľského obsahu v Službe alebo prostredníctvom Služby prehlasujete a garantujete, že: (i) obsah je váš (vlastníte ho) a/alebo máte právo ho používať a právo udeliť nám práva a licenciu, ako je uvedené v týchto podmienkach, a (ii) že zverejnenie vášho obsahu v službe alebo prostredníctvom služby neporušuje práva na súkromie, práva na publicitu, autorské práva a práva duševného vlastníctva, zmluvné práva alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek osoby alebo subjektu. Vyhradzujeme si právo zrušiť účet každého užívateľa, u ktoré sa zistí porušenie autorských práv.

 3. Ponechávate si všetky svoje práva na akýkoľvek váš obsah, ktorý odošlete, zverejníte alebo zobrazíte v Službe alebo prostredníctvom Služby, a ste zodpovední za ochranu týchto práv. Nezodpovedáme a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za užívateľský obsah, ktorý ste vy alebo akákoľvek tretia strana uverejnili v Službe alebo prostredníctvom Služby. Zverejnením užívateľského obsahu pomocou Služby nám však udeľujete právo a licenciu na používanie, úpravu, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, reprodukciu a distribúciu takéhoto obsahu v Službe a prostredníctvom Služby. Súhlasíte s tým, že táto licencia zahŕňa právo sprístupniť váš obsah iným používateľom Služby, ktorí môžu tiež používať váš obsah podliehajúcich týmto Podmienkam.

 4. VIMRON má právo, ale nie povinnosť monitorovať a upravovať všetok obsah poskytovaný používateľmi.

V.II Obsah Služieb a práva k nim

 1. Služby obsahujú všetky typy informácií a materiálov, okrem iného vrátane softvéru, textu, grafiky, komunikácie, opatrení, testov, výsledkov, názorov, fotografií, kresieb, profilov, správ, poznámok, odkazov na webové stránky, videosúborov alebo iných animovaných obrázkov, návrhov, hudby, zvukových súborov alebo iných zvukov, zostáv, grafov a dátových súborov a akéhokoľvek iného obsahu, vlastní alebo je držiteľom licencie od akejkoľvek tretej strany VIMRON, vrátane ostatných používateľov Služieb, s vylúčením obsahu generovaného používateľmi, ako je definované ďalej (ďalej spoločne len “obsah”).

 2. Služby a obsah sú chránené zákonmi Slovenskej republiky o duševnom vlastníctve, ochrannými známkami a akýmikoľvek inými zákonmi alebo predpismi, ktoré sa môžu uplatňovať. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že VIMRON (alebo jej poskytovateľ licencie) vlastní všetky zákonné práva, vlastnícke práva a podiely na Službách a Obsahu vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na Služby a Obsah (bez ohľadu na to, či sú tieto práva registrované alebo nie, a kdekoľvek na svete tieto práva môžu existovať). Ďalej beriete na vedomie, že Služby môžu obsahovať informácie, ktoré VIMRON označil za dôverné, a že tieto informácie nezverejníte bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIMRON.

 3. VIMRON vám udeľuje osobnú, celosvetovú, úplatnú, neprevoditeľnú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie Obsahu, ktorý vám bol poskytnutý ako súčasť Služieb. Táto licencia je výhradne na to, aby vám umožňovala používať a využívať výhody produktov, ktoré ste zaregistrovali na stránke, a pokiaľ máte právo byť zaregistrovaný, prístup k službám alebo ich používanie spôsobom povoleným týmito Podmienkami používania. Nesmiete ani nikomu inému nepovolíte kopírovať, reprodukovať, upravovať, prekladať, vysielať, predvádzať, zobrazovať, distribuovať, publikovať, sťahovať, zobrazovať, vykonávať, uverejňovať, prenášať, predávať, komerčne používať, vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať, dekompilovať alebo sa inak pokúšať získať akýkoľvek kód zo Služieb a Obsahu, pokiaľ s tým VIMRON výslovne písomne nesúhlasil. Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadne metódy ťažby údajov, robotov, scraping alebo podobné metódy zhromažďovania údajov.

 4. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIMRON nie je povolené žiadne iné použitie služieb a obsahu. Všetky oznámenia o autorských právach a iných vlastníckych právach obsiahnuté v pôvodnom Obsahu musia zostať na každej kópii, ktorú vytvoríte z Obsahu.

 5. Ochranné známky, logá, názvy domén a iné identifikačné prvky VIMRON (“ochranné známky”) používané a zobrazené v týchto službách sú vo vlastníctve alebo v držbe VIMRON. Ostatné produkty a názvy služieb dostupné prostredníctvom služieb môžu byť vo vlastníctve tretích strán (ďalej len “ochranné známky tretích strán” a spoločne s ochrannými známkami VIMRON “Ochranné známky”). Okrem licencií a práv, ktoré sa týmto výslovne udeľujú ako súčasť týchto Podmienok používania, by sa nič v Službách, Obsahu ani v týchto Podmienkach používania nemalo vykladať tak, že VIMRON udeľuje implicitne alebo inak akúkoľvek licenciu alebo právo používať ktorúkoľvek z ochranných známok zobrazených v Službách bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIMRON. Ochranné známky nesmú byť použité na znevažovanie alebo poškodenie akýmkoľvek spôsobom VIMRON alebo produkty a/alebo služby tretích strán, ktoré na akomkoľvek zmluvnom právnom základe oprávnene používajú produkty, Obsah a Služby VIMRON. Používanie akýchkoľvek ochranných známok ako súčasť odkazu na akúkoľvek webovú stránku alebo z nej je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIMRON. Akýkoľvek Obsah vytvorený v dobrej viere s použitím akýchkoľvek ochranných známok VIMRON sa považuje za neúplatný obsah vytvorení v prospech VIMRON.

 6. Niektoré prvky Služieb sú chránené dizajnom produktov, ochrannou známkou a inými zákonmi a nesmú byť kopírované ani napodobňované úplne ani čiastočne žiadnymi prostriedkami, okrem iného vrátane použitia rámovania (framing) alebo zrkadlenia, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v týchto Podmienkach. Žiadny obsah služieb nesmie byť opätovne prenášaný bez výslovného písomného súhlasu VIMRON pre každú inštanciu.

 7. Okrem toho obsah nájdený v Službe alebo prostredníctvom Služby je vlastníctvom VIMRON alebo sa používa s povolením VIMRON a/alebo tretích strán. Bez výslovného písomného súhlasu nesmiete distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne používať, sťahovať, preposielať, kopírovať alebo používať tento obsah, či už úplne alebo čiastočne, na komerčné účely alebo na osobný prospech.

V.III Zmeny v Službách

VIMRON si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť službu a akúkoľvek službu alebo materiál, ktorý môžeme poskytovať bezodplatne prostredníctvom služby, podľa nášho vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme zodpovednosť, ak z akéhokoľvek dôvodu nie je kedykoľvek alebo počas akéhokoľvek obdobia k dispozícii všetka alebo ktorákoľvek časť takejto Služby. Z času na čas môžeme obmedziť prístup k niektorým častiam Služby alebo celej Služby používateľom vrátane registrovaných používateľov.

V.IV Obmedzenia užívania Služieb

Súhlasíte s tým, že: (i) nevykonávate žiadne kroky, ktoré by neprimerane zaťažili infraštruktúru Služieb, (ii) nepoužívate akékoľvek zariadenie, softvér alebo rutinu na zasahovanie, alebo pokus o zasahovanie do riadneho fungovania Služieb, alebo akejkoľvek činnosti vykonávanej v Službách, (iii) nepokúsite sa dešifrovať, dekompilovať, rozoberať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér, ktorý obsahuje alebo tvorí Služby, (iv) odstránite alebo zmeníte akýkoľvek materiál zverejnený na Stránkach alebo akoukoľvek inou osobou alebo subjektom a/alebo (v) nepoužijete frame alebo odkaz na niektorý z materiálov alebo informácií dostupných na týchto Službách.

VI. Zásady ochrany autorských práv

 1. Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Našou politikou je reagovať na akékoľvek tvrdenie, že obsah zverejnený v Službách porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva (ďalej len “Porušenie”) akejkoľvek osoby alebo subjektu.

 2. Ak sa v dobrej viere domnievate, že ste vlastníkom autorských práv, ste vlastníkom autorských práv alebo ste v jeho mene autorizovaný a domnievate sa, že dielo chránené autorskými právami bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, odošlite svoju žiadosť e-mailom na adresu support@vimron.com, s predmetom: “Porušenie autorských práv” a do svojho nároku uveďte podrobný opis údajného porušenia autorského práva spolu s vašimi identifikačnými údajmi.

 3. Môžete niesť zodpovednosť za škody (vrátane nákladov a poplatkov za právne zastúpenie) za skreslené informácie alebo nároky v zlej viere za porušenie akéhokoľvek obsahu nájdeného v Službe a/alebo prostredníctvom Služby o vašich autorských právach.

VII. Hlásenie chýb, spätná väzba

 1. VIMRON si cení váš záujem o produkty a Služby. Môžete nám poskytnúť informácie a spätnú väzbu týkajúcu sa chýb, nápadov, problémov, sťažností a ďalších záležitostí súvisiacich so Službami a produktmi (ďalej len “Spätná väzba”). Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (i) si neponecháte, nezískate ani nepresadíte žiadne právo duševného vlastníctva alebo inéprávo, nárok alebo podiel na Spätnej väzbe; (ii) VIMRON môže mať nápady na vývoj podobného Spätnej väzbe; (iii) Spätná väzba neobsahuje dôverné informácie ani chránené informácie od vás ani od žiadnej tretej strany; (iv) VIMRON nie je povinná zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o Spätnú väzbu; (v)VIMRON môže používať, distribuovať a/alebo komerčne využívať Spätnú väzbu a/alebo akúkoľvek jej časť bez obmedzení a podľa vlastného uváženia; (vi) VIMRON nie je povinný preskúmať Spätnú väzbu a/alebo vám poskytnúť reakciu na spätnú väzbu.

 2. Odoslaním Spätnej väzby udeľujete VIMRON a jej pridruženým spoločnostiam výhradné, prevoditeľné, neodvolateľné, bezplatné, sublicencovateľné, neobmedzené a trvalé právo používať (vrátane kopírovania, úpravy, vytváranie odvodených diel, publikovanie, distribúciu a komercializáciu) Spätnú väzbu akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

 3. Pri odoslaní Spätnej väzby prehlasujete a garantujete, že ste pôvodným a výlučným tvorcom Spätnej väzby a máte zákonnú voľnosť na jej zverejnenie a používanie. Nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z poskytnutia akýchkoľvek informácii, ktoré sú chránené autorským právom, právom duševného vlastníctva, zákonmi o obchodnom tajomstve, patentovým právom, dizajnovým právom a/alebo inými vlastníckymi právami voči tretím osobám a/alebo subjektom.

 4. Odoslaním Spätnej väzby rozumiete a súhlasíte s našimi zásadami Spätnej väzby a bez výhrad ich prijímate.

 5. V prípade, že prevod vlastníctva na Spätnú väzbu nie je možný z dôvodu platných záväzných zákonov, udeľujete VIMRON a jej pridruženým spoločnostiam výhradné, prevoditeľné, neodvolateľné, bezplatné, sublicencovateľné, neobmedzené a trvalé právo používať (vrátane kopírovania, úpravy, vytváranie odvodených diel, publikovanie, distribúciu a komercializáciu) Spätnú väzbu akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

VIII. Prepojenia na iné webové lokality

 1. Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou VIMRON.

 2. VIMRON nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi webových stránok alebo služieb tretích strán a nepreberá žiadnu zodpovednosť. Nezaručujeme ponuky žiadneho z týchto subjektov/jednotlivcov alebo ich webových stránok.

 3. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VIMRON NENESIE ZODPOVEDNOSŤ, PRIAMO ANI NEPRIAMO, ZA AKÚKOĽVEK ŠKODU ALEBO STRATU SPÔSOBENÚ ALEBO ÚDAJNE SPÔSOBENÚ POUŽÍVANÍM ALEBO SPOLIEHANÍM SA NA TAKÝTO OBSAH, TOVAR ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH ALEBO SLUŽBÁCH TAKÝCHTO TRETÍCH STRÁN ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NICH. DÔRAZNE VÁM ODPORÚČAME, ABY STE SI PREČÍTALI ZMLUVNÉ PODMIENKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, KTORÉ NAVŠTÍVITE.

IX. Obsah záruk a zrieknutie sa záruky

 1. VIMRON SLUŽBY POSKYTUJE NA ZÁKLADE “TAK, AKO SÚ” A “TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII”. VIMRON NEROBÍ ŽIADNE VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, POKIAĽ IDE O PREVÁDZKU SLUŽIEB ALEBO INFORMÁCIE, OBSAH ALEBO MATERIÁLY V NICH ZAHRNUTÉ. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE TÝCHTO SLUŽIEB, ICH OBSAHU A AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ALEBO POLOŽIEK, KTORÉ STE OD NÁS ZÍSKALI, JE NA VAŠE VÝLUČNÉ RIZIKO.

 2. VIMRON ANI ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ SO SPOLOČNOSŤOU NEVYKONÁ ŽIADNU ZÁRUKU ALEBO ZASTÚPENIE V SÚVISLOSTI S ÚPLNOSŤOU, BEZPEČNOSŤOU, SPOĽAHLIVOSŤOU, KVALITOU, PRESNOSŤOU ALEBO DOSTUPNOSŤOU SLUŽIEB. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ ANI NIKTO SPOJENÝ SO SPOLOČNOSŤOU NEPREUKÁŽE ANI NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY, ICH OBSAH ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB BUDÚ PRESNÉ, SPOĽAHLIVÉ, BEZCHYBNÉ ALEBO NEPRERUŠOVANÉ, ŽE CHYBY SERVEROV BUDÚ OPRAVENÉ V KRÁTKYCH ČASOVÝCH LEHOTÁCH, ŽE SLUŽBY ALEBO SERVER, KTORÝ ICH SPRÍSTUPŇUJE, ALEBO ŽE SLUŽBY ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB INAK BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠIM POTREBÁM ALEBO OČAKÁVANIAM.

 3. SPOLOČNOSŤ SA TÝMTO ZRIEKNE VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH ALEBO INÝCH, VRÁTANE, ALE NIELEN, AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

 4. VIMRON NEZODPOVEDÁ ZA ŠKODU VZNIKNUTÚ (i) ZASTAVENÍM A/ALEBO OBMEDZENÍM PREVÁDZKY SERVERU, (ii) NEDOSTUPNOSTI DÁT, (iii) STRATU DÁT A ICH ZMENU, POKIAĽ K TOMU DOŠLO (i) PORUŠENÍM ZMLUVNÝCH PODMIENOK SO STRANY UŽÍVATEĽA, (ii) NESPLNENÍM SI JEHO PREVENTÍVNYCH POVINNOSTÍ, V DÔSLEDKU MIMORIADNEJ NEPREDVÍDATEĽNEJ A NEPREKONMATEĽNEJ PREKÁŽKY VZNIKNUTEJ NEZÁVISLE NA VÔLI VIMRON (NAPRÍKLAD VYŠŠIA MOC) ALEBO V DÔSLEDKU PORÚCH NA ZARIADENÍ DODÁVATEĽOV ELEKTRICKEJ ENERGIE A TELEKOMUNIKAČNÉHO SPOJENIA.

 5. VIMRON NEOZODPOVEDÁ NA UŠLÝ ZISK UŽÍVATEĽA; VIMRON ZODPOVEDÁ ZA SKUTOČNÚ ŠKODU PREVZATÚ INDIVIDUÁLNE ALEBO KOLEKTÍVNE, VYPLÝVAJÚCU ALEBO SÚVISIACU SO STRÁNKAMI A SLUŽBAMI (BEZ OHĽADU NA FORMU KONANIA ALEBO NÁROKU, NAPR. ZMLUVA, ZÁRUKA, OBČIANSKOPRÁVNY DELIKT, OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ, NEDBANLIVOSŤ ALEBO AKÁKOĽVEK INÁ PRÁVNA TEÓRIA) MAXIMÁLNE DO VÝŠKY DVOJNÁSOBKU PRÍSLUŠNÉHO MESAČNÉHO POPLATKU ZA SLUŽBY.

X. Ukončenie Služieb

Okrem ukončenia služieb v podľa článku IV. bodu II. Podmienok, môže VIMRON ukončiť zmluvný vzťah s vami, ak:

 1. ste porušili akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok a/alebo konáte alebo ste konali spôsobom, ktorý jednoznačne preukazuje, že nemáte v úmysle alebo nie ste schopný naďalej dodržiavať ustanovenia Podmienok,

 2. ukončenie zmluvného vzťahu vyplýva z príslušných zákonov,

 3. vzťah s treťou stranou, ktorá ponúkala produkty a/alebo Služby VIMRON bol ukončený, alebo sa tretia strana rozhodla, že produkty a/alebo Služby VIMRON nebude ponúkať,

 4. z vašej strany neboli opakovane uhradené poplatky za poskytovanie a/alebo využívanie Služieb riadne a včas; z vašej strany opakovane dochádza k oneskorenému uhrádzaniu poplatkov, alebo len v čiastočnej miere,

 5. z iných zákonmi predpokladaných dôvodov.

XI. Zmeny a doplnenia podmienok

 1. Podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť zverejnením zmenených Podmienok na stránke www.vimron.com/legal. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať prípadnú zmenu Podmienky.

 2. Pokračovaním v prístupe alebo používaní našich Služieb po tom, ako sa akékoľvek revízie stanú účinnými, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, už nemáte oprávnenie na používanie Služieb.

  XII. Ochrana osobných údajov

Sme si vedomí potreby ochrany vašich osobných údajov a ich ochranu považujeme za veľmi dôležitú. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vykonáva pri používaní Služieb, vykonávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a odporúčaniami. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky používania sa riadia právom Slovenskej republiky. Akýkoľvek spor vyplývajúci z Podmienok bude spadať do výlučnej právomoci príslušných slovenských súdov.

 2. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy je/stane sa neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

 3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, vrátane sporov o platnosť Podmienok, výklad alebo zrušenie, prednostne rokovaním a vzájomnou dohodou zmluvných strán. Ak zmluvné strany nedosiahnu dohodu o spore, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať žalobu na súd, príslušný podľa procesných Právnych predpisov, resp. pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že zmluvné strany si týmto dohodli právomoc súdov Slovenskej republiky. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku SR.

 4. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2021 a rušia predchádzajúce Podmienky. VIMRON si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie týchto Podmienok bez upozornenia užívateľa. Aktuálne a platné znenie Podmienok sa nachádza na webovej stránke www.vimron.com/legal

  XIV. Potvrdenie

POUŽÍVANÍM SLUŽIEB ALEBO INÝCH SLUŽIEB, KTORÉ POSKYTUJEME, BERIETE NA VEDOMIE, ŽE STE SI PREČÍTALI TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE NIMI VIAZANÍ.